You are currently viewing Čo robí geodet?

Čo robí geodet?

  • Post category:Tips
  • Reading time:5 mins read

Mnoho z nás geodetov vníma ako ľudí s veľmi nudnou prácou. Často krát ani nevieme, čo presne je náplňou ich práce. Veľa razy ich vidíme stáť s akýmsi stojanom do ktorého sa pozerajú, buď niekde pri ceste, alebo pri pozemku, na ktorom sa má stavať dom. V skutočnosti je ich práca veľmi dôležitá, a potrebná ešte pred začatím samotných stavebných činností. Dnes sa pozrieme detailne na prácu geodeta ale aj cenu zamerania pozemku.

Aká je náplň práce geodeta?

Aká je náplň práce geodeta?

Geodet alebo aj zememerač je pracovná pozícia technického charakteru, do ktorej spadajú geodetické a kartografické činnosti. Geodet musí vedieť zamerať pozemok na výstavbu novostavby, alebo iných aj priemyselných stavieb. Na základe týchto meraní sa potom vydáva kolaudačné rozhodnutie.

Ďalej  by mal zvládať rozdelenie nehnuteľností (napríklad pri dedičskom konaní), úpravu hraníc medzi pozemkami, či pomoc pri určení vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Do náplni geodeta spadá aj určenie zlúčenia parciel, či obnova pôvodných parciel ale aj zameranie stavby na cudzích pozemkoch. Geodet vie vytýčiť hranice (napríklad pri výstavbe diaľnic), vie vytvoriť účelovú mapu veľkých mierok alebo účelovú mapu základného významu. Okrem toho vie spracovať aj výsledky meraní v mierke 3D.

Robí aj kontrolné merania počas výstavby, zabezpečuje stabilizáciu, zameranie a výpočty výškových polí (technická nivelácia), vie zamerať trasu zariadení plynovodu a prípojok, špecializuje sa aj na polarizačné merania inžinierskych sietí, ale aj na teoretickú poradenskú činnosť v oblasti geodézie.

Zdá sa vám to veľa? Ako vidíte, zameranie práce geodeta je skutočne široké.

Aké vzdelanie potrebuje dobrý geodet?

Autorizovaný geodet a kartograf je taký, ktorý je zapísaný v Komore geodetov a kartografov Slovenska. Je to podmienka na získanie oprávnenia na výkon činnosti. Pred získaním tohto oprávnenia potrebuje zložiť kvalifikačnú skúšku pred členmi Komory geodetov a kartografov Slovenska. Na túto skúšku bude pripustený len v prípade ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v Slovenskej republike v študijnom odbore Geodézia a kartografia.

Táto skúška nie je vôbec jednoduchá a okrem iného zahŕňa aj vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, meranie a digitalizácia projektov, vyhotovenie máp s mierkou v rozsahu nad 0,025 km2, meranie posunov a deformácií stavieb a mnoho iného.

Okrem tejto skúšky musí geodet ešte preukázať, že je bezúhonný, má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, zloží sľub a zaplatí členský príspevok Komore, a zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa.

Tak čo, trúfli by ste si aj vy na túto profesiu?

Koľko stojí zameranie pozemku geodetom?

Koľko stojí zameranie pozemku geodetom?

Ak idete stavať dom, alebo si chcete pozemok rozdeliť, či jednoducho neviete kde presne sa začínajú a končia hranice vášho pozemku, na toto všetko budete potrebovať pomoc geodeta.

Iste vás bude najviac zaujímať cena zamerania pozemku. Bude sa mierne líšiť aj od kraja, ale priemerné ceny sa pohybujú zhruba takto: geometrický plán jednej parcely na zameranie stavby a vecné bremeno – tu sa minimálna cena pohybuje okolo 250 eur, plus ešte budete musieť zaplatiť za kolky (27 eur).

Ak si chcete len dať vytýčiť hranice pozemku, to vás vyjde na 150 eur a vyššie (záleží samozrejme od veľkosti pozemku) plus 17 eur poplatky za kolky.

Inokedy zas budete potrebovať geodeta pri majetkoprávnom vysporiadaní, tu je minimálna cena od 300 eur a vyššie, a 27 eur kolkové poplatky.

Konkrétne ceny sa budú líšiť, záleží od veľkosti parciel a pozemkov, ale aj konkrétny dôvod, prečo potrebujete pozemok zmerať. Preto sa obráťte s požiadavkou priamo na geodeta, ten vám presnú sumu určí až po obhliadke.